Upgrade 2.0.0b Tools

Tools

tools

 

Etap I

02 # Po³¹cz tuner z komputerem kablem rs-232.
03 # W³¹cz program upgrade 2.0.0b.

05 # Wciœnij connect i w³¹cz tuner do sieci teraz trzeba poczekaæ a¿ program otworzy funkcje programowania.
06 # Klikaj¹c 2 razy zaznacz funkcjê “All Chunk”.
07 # Wybierz soft który chcesz wgraæ i naciœnij “NEXT”.

Etap II

01 # Teraz program bêdzie wgrywa³ soft.
02 # Czekasz do momentu kiedy na ekranie pojawi siê komunikat, ¿e operacja zakoñczy³a siê sukcesem.
03 # Naciskasz OK.
04 # Przed tym komunikatem tuner restartuje tak jak przy wgrywaniu z pendriva.
05 # Na ekranie mog¹ pojawiaæ siê informacje o b³êdach nie zwracaj na nie uwagi.
06 # Mo¿na zacz¹æ korzystaæ z nowego softu na tunerze.

Brimstone 2010

Genuine GM loader can not upload the software from an earlier version of the tuner botloadera
where there is a newer version of Bootloader.

If you need to upload the firmware from GM chief earlier than z³adowany bootloader,
You can use the firmware upgrade 2.0.0b

 

 

firmware upgrade 2.0.0b
 

Leave a Reply